โครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา1 ส31101

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ลักษณะของสังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา ทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง เน้นการพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตนการพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ ศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ความสำคัญของพระพุทธ ศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ และอภิปรายสรุป เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจ

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และคนรอบข้าง  ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดถือหลักธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม  อันก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม

สาระสำคัญ

 1. ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
 2. พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
 3. การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
 4. พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
 5. พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
 6. พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง
 7. ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
 8. หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
 9. การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์
 10. พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตนการพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ
 11. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา

 12. พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
 13. พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท

 14. พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก
 15. พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
 16. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์

 17. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง

 18. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
Advertisements
This entry was posted in สังคมศึกษา1 ส31101 ม.4. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s