นายจันทร์ สมบูรณ์กุล

ชาติกำเนิด

นายจันทร์ สมบูรณ์กุล เกิดวันที่ 23 กันยายน 2450 ปีมะแม ภูมิลำเนาเกิด บ้านกระดังงา เลขที่ 70 หมู่ที่ 3 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายถึง สมบูรณ์กุล มารดาชื่อนางสะเหนียว สมบูรณ์กุล มีพี่น้อง จำนวน 4 คน

 1. นางฉีด  โภชนุกูล (ถึงแก่กรรม)
 2. น.ส.คล้าย  สมบูรณ์กุล (ถึงแก่กรรม)
 3. นายจันทร์  สมบูรณ์กุล
 4. นางแคล้ว  ทองเรือง (ถึงแก่กรรม)

 

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษา        โรงเรียนประชาบาลวัดกระดังงา ต.กระดังงา อ.สทิงพระ

ชั้นมัธยมศึกษา          โรงเรียนมหาวชิราวุธ

ชั้นอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบธรรมศาสตร์ บัณฑิตและการเมือง

ในสมัยเป็นนายอำเภอหาดใหญ่

 

การรับราชการ

19 ม.ค. 2495           รักษาการนายอำเภอบ้านนา จ.สุราษฎร์ธานี

1 พ.ค. 2465            นายอำเภอบ้านนา

24 เม.ย. 2479                   นายอำเภอเกาะสมุย

29 พ.ค. 2480          นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

21 พ.ค. 2485          นายอำเภอพระตะบอง

1 พ.ย. 2486            นายอำเภอหาดใหญ่

6 ม.ค. 2488            รักษาการข้าหลวง จ.ระนอง

12 พ.ค. 2488          ข้าหลวงประจำ จ.ระนอง

7 ต.ค. 2489             ข้าหลวงประจำ จงกระบี่

6 ธ.ค. 2490             ข้าหลวงประจำกระทรวง

1 ม.ค. 2493            ข้าหลวงประจำ จ.สมุทรสาคร

23 ธ.ค. 2493           ข้าหลวงประจำกระทรวง

19 ก.ค. 2495           ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

19 พ.ค. 2497          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 ก.ย. 2501           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 2503             ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

30 ก.ย. 2510           เกษียณอายุราชการ

 

สถานภาพสมรส

สมรสกับหม่อมหลวงหญิงขนิษฐา กุสุมา ณ อยุธยา มีบุตรธิดา จำนวน 7 คน ดังนี้

 1. น.ส.ดารุณา  สมบูรณ์กุล
 2. นางดารุณี  นุตริยทัต
 3. นายอุดม  สมบูรณ์กุล
 4. นายทรงวุฒิ  สมบูรณ์กุล (ถึงแก่กรรม)
 5. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์กุล
 6. นายสุเมธ  สมบูรณ์กุล
 7. นายศรีสันต์  สมบูรณ์กุล

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

18 ก.ย. 2485           จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

29 มิ.ย. 2493           จตุรถาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2493             ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธ.ค. 2496             ตริตาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2500             ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธ.ค. 2505             ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2507             ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

5 ธ.ค. 2510             ประถมาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2510             ทุติยจุลจอมเกล้า

ท่านเป็นนักปกครองอาวุโส มีความเพียรเป็นเลิศ ทำให้มีผลงานทุกสถานที่ที่ดำรงตำแหน่ง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังในการทำความดี และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ผลงานที่โดดเด่นของท่านมีหลายอย่าง เช่น

ก่อตั้งโรงเรียนวัดกระดังงา ที่ตำบลกระดังงา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านโดยให้เงินทุนก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดกระดังงา

ก่อตั้งโรงเรียนสตรีอำเภอหาดใหญ่ ชื่อว่าโรงเรียนสมบูรณ์กุลกันยา ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่

 

Advertisements
This entry was posted in บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ส 31203. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s