นายจิต มิตรช่วยรอด

ชาติกำเนิด

นายจิต   มิตรช่วยรอด  อายุ 63 ปี  เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2485  ที่บ้านดอนแย้ หมู่ที่ 1  ตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา ปัจจุบันอยู่บ้านหนองมวง  เลขที่11/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายแคล้ว  มิตรช่วยรอด  มารดาชื่อนางเลี่ยง   มิตรช่วยรอด

มีพี่น้องจำนวน  3  คน  คือ

1.นายจิต          มิตรช่วยรอด

2.นายสว่าง       มิตรช่วยรอด

3.นายกระจ่าง   มิตรช่วยรอด

 

การศึกษา

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดประเจียก

ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสมพงค์วิทยาจะทิ้งพระ

 

การทำงานและประกอบอาชีพ

เป็นนายช่างปั้นปูนปั้นลายกนกต่างๆ บริเวณส่วนต่าง ๆ ของโบสถ์ พ.ศ. 2513 เริ่มทำงานครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นลูกน้องของ นายช่างเฉลิมชัย  ชงากรณ์  ซึ้งเป็นช่างชาวสงขลาแต่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ และอยู่ในทีมงานของอาจารย์ภิญโญ  สุวรรณคีรี  โดยเริ่มทำงานตั้งแต่นวดดินจนชำนาญ  ปั้นดินเอง  จนกระทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้คุมงาน พ.ศ.2518  ย้ายมาทำงานที่อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา

 

สถานภาพสมรส

สมรสกับนางสาวสมาลา นุ่นตรี มีบุตรธิดา จำนวน  5 คน ดังนี้

1. นายจรุง  มิตรช่วยรอด

2. นายจารณ  มิตรช่วยรอด

3. นายจักรพงศ์  มิตรช่วยรอด

4. นายเขมชาติ  มิตรช่วยรอด

5. นางสาวจิตติมา มิตรช่วยรอด

 

ผลงานการประกอบอาชีพ

เป็นนายช่างปั้นปูนเป็นลายกนกบริเวลส่วนต่างๆ  ของโบสถ์หลายๆโบสถ์ด้วยกัน   ดังนี้

1. โบสถ์วัดกระดังงา

2. โบสถ์และซุ้มประตูวัดกลาง

3. โบสถ์วัดจะที้งพระ

4. ซุ้มประตูวัดคูขุด

5. วิหารวัดชะแม

6. ศาลาการเปรียญ  โรงพ่อเฒ่านอนวัดพะโคะ

7. โบสถ์วัดประเจียก

8. ซุ้มประตูวัดศรีไชย ฯลฯ

นายจิต  มิตรช่วยรอด มีความขยั่นหมั่นเพียร มิได้ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในด้านที่ตนเองถนัดและสนใจและเมื่อมีความรู้แล้วได้นำความรู้มาพัฒนาวัดวาอารามในบ้านเกิดของตนเองนับตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในการขยั่นหมั่นเพียรหาความรู้แล้วนำความรู้มาพัฒนาบ้านของตนเอง

 

Advertisements
This entry was posted in บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ส 31203. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s