ผศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

ผศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  ปัจจุบัน  อายุ  68  ปี  เกิดเมื่อวันที่  10 มีนาคม  พ.ศ.2480 เป็นบุตรคนโตของครอบครัวนายซ้อน – นางรื่น   สุวรรณคีรี บิดามีอาชีพรับราชกาล  เป็นกำนันตำบลจะทิ้งพระ  มารดามีอาชีพทำนาทำสวน  ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรีสมรสกับนางลาวัณย์  สุวรรณคีรี   มีธิดา 3คน

ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรี   สนใจงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะขณะอายุได้ 8 ขวบเพื่อนพ่อซึ่งบวชเป็นพระอยู่ชื่อพระครูปทุมธรรมธานี   อยู่ที่วัดสามบ่อ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ได้ขอ  ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรี    ไปเลี้ยงเป็นลูก

พระครูประทุมธรรมธานี    มีความสามารถพิเศษเป็นช่างลาย  เวลาที่วัดมีงานก็จะลงมือเขียนลายต่างๆ ด้วยตนเอง ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรี   ขณะนันยังเด็กอยู่ก็สนใจไปช่วยเหลือ  พระครูฯ   จึงได้สอนการเขียนลายต่างๆ ให้นอกจากจะเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนลายแล้ว  พระครูฯยังมีความเชี่ยวในการแกะสลักลาย  ฉลุยลายไม้ประดับหน้าบันวัด  กุฏิโรงเรียนทำให้มีลูกศิษย์เป็นช่างมากมาย

ในทุกวันพระ  บรรดาช่างฝีมือทั้งหลายจะมาคุยแลกเปลี่ยนและช่วยพระครูปธุมธรรมธารี  ทำงานช่าง  และเมื่อเห็น   ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรี    สนใจงานด้านนี้   ก็ช่วยกันถ่ายทอดงานต่างๆ ให้ เช่น ลายหนังตะลุงลายประดับอาคาร  ลายประคับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  ทำให้   ผศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลายต่างๆ  มาตั้งแต่เด็ก

หลังจากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาแล้วได้ไปศึกษาต่อ-ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนมหาชิราวุธ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับเตรียมอุดมสึกษาปีที่  1จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรีและขั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสันติราษฏร์บำรุง โดยพักอยุ่ที่วัดประยูรวงศา-วาส กรุงเทพมหานคร

พวกลูกศิษย์วัดเห็นว่า ผศ.ดร.ภิญโย  สุวรรณคีรี มีฝีมือทางการเขียน จึงช่วยกันฝึกสอนให้สอบเข้าโรงเรียนที่คณะ-สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในช่วงที่เป็นนิสิตนี่เอง  ผศ.ดร.ภิญโย  สุวรรณคีรี  เรียนและทำงานหาเงินเพื่อหนังสือไปด้วยตลอดเวลา เช่น  ไปเป็นครุสอนวิชาวาดเขียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท งานใหญ่ๆ ที่เข้าไปทำขณะที่เรียนอยู่ปีที่ 4 คือ ทำงาน  New  York World Fair Pavinion   นอกจากนั้นตอนกลางคืนยังต้องเขียนโปร-เตอร์เพื่อหารายได้เพิ่มเติมส่งน้องชายเรียนหนังสือ

เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์พิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทยที่จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย  และได้-บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ ในช่วงนี้เอง ผศ.ดร. ภิญโย  สุวรรณคีรี  ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยใหม่-ทั้งหมด  โดยเน้นในเรื่องการนำระเบียบแบบแผนของครูช่างโบราณมาประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของรูปโฉม ลักษณะ ความงดงามของสัดส่วนต่างๆ  จากนั้นได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย  เมืองฟิลาเดลเฟีย  มลรัฐเพ็นซิลวาเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร. ภิญโย  สุวรรณคีรี  นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนนิสิตแล้วยังเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ  เขียนลายต่างๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุใหม่ๆ มาใช้กับสถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย เช่น ลวดลายหล่อทองแดงสแตนแลสต่างๆ เป็นต้น

ผศ.ดร. ภิญโย  สุวรรณคีรีสร้างผลงานไว้มากมาย   ผลงานในต่างประเทศ เช่น สถาปัตยกรรมในวัดไทยกุสินรามมหาวิหาร  ประเทศอิเดีย วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาลและวัดเทพมงคลมุนี   มลรัฐเพ้นซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลงานในประเทศไทย เช่น พลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา  จังหวัดสุมรสงคราม อุโบสถ วัดเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง หอฉันวัดจะทิ้งพระ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา  จังหวัดสงขลา

ด้วยผลงานที่สร้างมาสมยานาน จึงได้รับการเชิดชูเกียรติมากมายอาทิ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดาฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานเป็นบุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ศิลป สถาปัตยกรรมไทย จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เกีรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2531   ได้รับโล่นักรียนเก่าดีเด่นจากรัฐบุรุษ พล.อ. เปรมติณสูลานนท์ ของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ได้รับพระราชทานปริญญาศิลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ วิโรฒ   สงขลา

พ.ศ.2536      ได้รับพระราชทานบุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                                                                                       พ.ศ.2537       ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสัตร์ดุษฎีบัรฑิตกิตติมศักดิ์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ได้รับพระราชทานสถาปนิกดีเด่น  จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน ผศ.ดร.ภิญโญ   สุวรรณคีรีอยู่บ้านเลขที่ 200 ซอย วิเศษสุข  ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวงเขตประเวศ  กทม.10250 โทร.02-3744455

จากประวัติและผลงานดังกล่าว  คณะกรรมการวัฒธรรมแห่งชาติจึงประกาศยกย่องเชิดชุเกียรติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  พ.ศ.2537

 

Advertisements
This entry was posted in บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ส 31203. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s