รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สังขรัตน์

เกิดวันที่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2476  ที่บ้านเลขที่  75  หมู่ที่  4  ตำบลจะทิ้งพระ  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เป็นบุตรของนายแก้ว-นางสุข  สังขรัตน์  อาชีพทำนา

การศึกษา

พ.ศ. 2484-2487       ป.1-ป.3  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ

พ.ศ.2488                ป.4  โรงเรียนในเมือง

พ.ศ.2488-2493        ม.1-ม.5  ในโรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

พ.ศ.2494                ม.6  โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา  นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2494-2496        เตรียมอุดมศึกษา  แผนกอักษรศาสตร์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2496-2499        ป.ม. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปทุมวัน  กทม.

พ.ศ.2499-2501        กศ.บ. ( แผนกประถมศึกษา )  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

พ.ศ.2504-2505        M.A.  ( Elementary  &  youth  Edueation )  Teacher College, Columbia  University  New  york,  U.S.A.

พ.ศ.2518-2520        Ed.D.  ( Eiementary,  curricuium  &  Instrution  University  of  Northern  Colordo,  Greeley,  Colorado,  U.S.A.

 

การทำงาน

เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ.2501 ถึง พ.ศ.2537 วิทยาลัยครูสงขลา(ม.ราชภัฎสงขลา) ในตำแหน่งต่างๆ

หัวหน้าภาค หมวดวิชาการศึกษา

รองอธิการฝ่ายวิชาการ

รองอธิการฝ่ายบริหาร

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

5  ธันวาคม   2529    ประถมภรณ์มงกุฏไทย  ป.ม.

5 ธันวาคม   2533     ประถมภรณ์ช้างเผือก    ป.ช.

 

ชีวิตสมรส

สมรสกับอาจารย์ปรีดา อันตรเสน  มีบุตรสาว 1 คน คือ ทันตแพตย์หญิงวิชิฎา สังขรัตน์  รับราชการที่โรงพยาบาลราชนครินทร์สงขลา

 

หน้าที่ในปัจจุบัน

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสทิงพระวิทยาสทิงพระ

กรรมการโรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

ประธานกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

กรรมการที่ปรึกษาชมรมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอสทิงพระ

กรรมการ  กต.ตร.  สภอ.สทิงพระ

กรรมการชมรมผู้สูงอายุ  โรงพระยาบาลสทิงพระ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจผลงาน  ผู้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

หลักในการทำงาน

ยึดหลักความซื่อสัตย์  เมตาธรรม  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเพื่อสังคมและบ้านเกิด

 

Advertisements
This entry was posted in บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ส 31203. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s